MultiBox Tczew

Sklepy

To miej­sce, któ­re po­ko­cha Twój zwie­rzak i Ty. W skle­pie Ma­xi Zoo znaj­dziesz pro­fe­sjo­na­li­stów, któ­rzy po­mo­gą Ci w wy­cho­wa­niu, ży­wie­niu oraz pie­lę­gna­cji pu­pi­la. Do­me­ną miej­sca jest mi­łość do zwie­rząt, kom­pe­ten­cje i ser­wis. Dla­te­go w Ma­xi Zoo znaj­dzie­cie wszyst­ko dla swo­ich czwo­ro­noż­nych przy­ja­ciół – psów, ko­tów i gry­zo­ni – od po­kar­mu po wy­po­sa­że­nie i za­baw­ki. Do­stęp­ne w skle­pie pro­duk­ty są róż­nych ka­te­go­riach ce­no­wych, dzię­ki cze­mu każ­dy znaj­dzie tu­taj coś dla sie­bie!